ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ถนอม วัชรพุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 92 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ณ กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพันโท จักรพงษ์ เทพพันธุ์ ผู้บังคับกองพันฯให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ และอดีตผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ อดีตกำลังพล กำลังพลของหน่วย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีสงฆ์ทำบุญ เพื่อเป็นศิริมงคล กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่ 4 มีที่ตั้งอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจัดตั้งหน่วย ขึ้นในปี พ.ศ.2471 โดยใช้นามหน่วย ในขณะนั้นว่า กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 7 เป็นหน่วยภายใต้ การบังคับบัญชาของ กรมทหารราบที่ 7 มีที่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2475 – 2477 เปลี่ยนแปลงนามหน่วย เป็นกองพันทหารราบที่ 12 มีที่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาต่อกองทัพบก พ.ศ.2477 – 2484 เปลี่ยนนามหน่วยเป็น กองพันทหารราบที่ 29 มีที่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยภายใต้การบังคับบัญชาของ มณฑลทหารบกที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.2488 เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาได้จัดกำลังทำการรบ ออกเป็น 2 กองพัน โดยใช้นามหน่วย กองพันทหารราบที่ 29 และกองพันทหารราบที่ 33 ได้เข้าปฏิบัติการรบ ณ สหรัฐไทยเดิมทาง ตอนเหนือของประเทศ กำลังส่วนที่เหลืออยู่ในความควบคุมของ รองผู้บังคับกองพัน และฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กองพันทหารราบที่ 66 ที่วัดบางสะแก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นกำลังประจำถิ่น เมื่อสงคราม สงบจึงได้รวมหน่วยทั้ง 2 กองพัน เคลื่อนย้ายกลับที่ตั้งปกติ ณ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อ 26 พฤศจิกา พ.ศ.2488 ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ขึ้นตรงต่อ กรมทหารราบที่ 4 พ.ศ.2492 – 2493 ใช้นามหน่วยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 มีที่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2497 – 2522 ใช้นามหน่วยกองพันทหารราบที่ 3 กรมผสมที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นตรงต่อกรมผสมที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อพ.ศ.2522 ใช้นามหน่วย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นตรง กรมทหารราบที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ และได้ถือเอาวันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น วันสถาปนากองพัน กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 มีผู้บังคับกองพันเคยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งมาแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 41 ท่าน สำหรับท่านปัจจุบัน เป็นลำดับที่ 42 คือ พันโท จักรพงษ์ เทพพันธุ์

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

 

152 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้