ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 109 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ

มีสาระสำคัญดังนี้

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว จังหวัดนครสวรรค์
2. กิจกรรมการวิ่ง “Chic Sheep Run 2021”
3. การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
4. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
5. โรคเครียด
——————————————————–

152 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้