ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 109 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว เป็นแหล่งน้ำพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการบริโภคอุปโภคและทำการเกษตร แต่เดิมเมื่อปี 2458 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ดำเนินการขุดดินขาว ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตปูนซีเมนต์ ณ ตำบลพรหมนิมิต และลำเลียงขนส่งด้วยรถไฟ ส่งไปที่โรงผลิตปูนซีเมนต์บางซื่อ แต่ต่อมาไม่ได้ขุดดินขาวต่อ พื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นแอ่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ความจุ 160,000 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รอบบ่อ 1.320 กิโลเมตร พื้นที่บ่อรวมประมาณ 23 ไร่เศษ และพื้นที่ราบจำนวนประมาณ 766 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิต และหมู่ที่ 7 ตำบลช่องแค รวมถึงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลช่องแค เป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยได้ดำเนินการให้ประชาชนทั่วไปเช่าที่ดิน เพื่อทำการเกษตร และเพื่อการอยู่อาศัย

สำหรับสระบ่อดินขาว ทำหน้าที่เป็นแก้มลิงรับน้ำหลากจากเขาวง เป็นโครงการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีแหล่งน้ำในการทำเกษตรตลอดปี พืชส่วนใหญ่เป็น ข้าวโพด มันแกว หอมหัวใหญ่ จากสภาพปัญหาการขยายเขตเส้นทางรถไฟ ทำให้น้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาวง ไม่สามารถไหลลงบ่อดินขาวได้ ซึ่งหน่วยงานทุกหน่วยงานได้ร่วมกันในการพัฒนาสระบ่อดินขาว ทั้งในเรื่องของการสร้างฝายชะลอน้ำ การทำท่ออุโมงค์ลอดเส้นทางรถไฟ บ่อหน่วงน้ำ การทำแปลงเกษตร และการที่จะพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน โดยนำเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาใช้ในระยะต่อไป
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้มอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3, จังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาว 4 แนวทาง ได้แก่
1. ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเขาวงเพื่อการอุปโภคบริโภค
2. แปลงเกษตรในพื้นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
3. ฟื้นฟูทางน้ำเชื่อมต่อกับคลองชัยนาท
4. พัฒนาพื้นที่รอบสระบ่อดินขาวอย่างเป็นระบบ เพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพการพัฒนาบริเวณสระบ่อดินขาว
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษา และต่อยอด เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างมั่นคง โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาสระบ่อดินขาวให้เป็นพื้นที่รองรับการกักเก็บน้ำในฤดูฝน สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนต่อไป
********************************

228 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้