ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 110 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้
ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบก ที่สูญเสียจากการปฏิบัติราชการ ในระดับกองทัพภาคและระดับกองพล ขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือและดูแลสิทธิ สวัสดิการของกำลังพลที่สูญเสียดังกล่าว อย่างเป็นรูปธรรม นั้น

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 จึงให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ระดับกองพลและมณฑลทหารบก ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบก ที่สูญเสียจากการปฏิบัติราชการ ขึ้นหน่วยละ 1 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 16 ศูนย์ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ดังนี้
1) ส่วนกำลังรบ จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ กองทัพภาคที่ 3, กองพลทหารราบที่ 4, กองพลทหารราบที่ 7, กองพลทหารม้าที่ 1 และกองบัญชาการช่วยรบที่ 3
2) ส่วนภูมิภาค จำนวน 10 ศูนย์ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 31, มณฑลทหารบกที่ 32, มณฑลทหารบกที่ 33, มณฑลทหารบกที่ 34, มณฑลทหารบกที่ 35, มณฑลทหารบกที่ 36, มณฑลทหารบกที่ 37, มณฑลทหารบกที่ 38, มณฑลทหารบกที่ 39 และมณฑลทหารบกที่ 310
3) ส่วนพัฒนาประเทศ จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ กองพลพัฒนาที่ 3
โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม และให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิกำลังพลแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ พิการทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการ
2) ประสานงาน ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และกำกับดูแลการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบก ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว
ปัจจุบันในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 มีกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บพิการ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการ จำนวนทั้งสิ้น 51 ราย โดยหน่วยที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ยังคงเข้าไปให้ความช่วยเหลือกำลังพล ที่สูญเสียจากการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมและให้ความรู้ในการสร้างรายได้ ประหยัดรายจ่ายด้วยการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, จัดชุดช่างของหน่วยเข้าช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย อีกทั้งได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เข้าให้ความช่วยเหลือแก่กำลังพลดังกล่าว ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ

132 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้