ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 114 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช รอง โฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้
กองทัพบก โดย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 (การสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่ม) เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไป โดยคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่ม ดังนี้


1. กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ที่มีผลการศึกษาและลักษณะทหารที่ดีเยี่ยม ตามโควตาจังหวัดละ 1 คน รวมจำนวน 77 คน (77 จังหวัด) ภายใต้เงื่อนไขประกอบด้วย
1.1 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 และมีเกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
1.2 มีอายุระหว่าง 16 – 18 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร โดยนับอายุตามกฎหมายว่าการรับราชการทหาร (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548)
1.3 มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่ 30 มกราคม 2564) และศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้น
2. กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พิเศษ 38 จังหวัด โดยกำหนดโควตาไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดรับนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ภายใต้เงื่อนไขประกอบด้วย
2.1 มีอายุระหว่าง 16 – 18 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร โดยนับอายุตามกฎหมายว่าการรับราชการทหาร (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548) โดยเมื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศแล้ว ต้องสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลที่ระบุเป็นพิเศษ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่ 30 มกราคม 2564) และศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่เป็นพื้นที่พิเศษนั้นๆ
สำหรับในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีพื้นที่ตำบลที่ระบุเป็นพิเศษอยู่จำนวนทั้งสิ้น 185 ตำบล ใน 15 จังหวัด รายละเอียดตามผนวกแนบท้ายเอกสารประชาสัมพันธ์ที่แจกจ่าย
การรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2564 ทั้ง 2 กลุ่ม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-3739-3132 และ 0-3739-3010 – 4 ต่อ 62130, 62733 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ทุกวันราชการ

402 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 12 เยี่ยมชมวันนี้