ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 6 มกราคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 115 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช รอง โฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1.โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ภาคเหนือ
2.โครงการอบรม “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3”
3.การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
4.โรคภัยที่มาพร้อมกับฤดูหนาว
5.การปราบปรามขบวนการโจรกรรมรถข้ามแดน และการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย

98 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้