ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 13 มกราคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 116 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย
พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช รอง โฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎร ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ทรงพระราชทานพระราชดำริ ให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กองทัพภาคที่ 3, กรมป่าไม้ และจังหวัดเชียงใหม่ ให้พิจารณาร่วมกันในแนวทางดำเนินโครงการปรับปรุงถนนวงแหวน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมของราษฎรและเจ้าหน้าที่รัฐในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ เป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎร โดยทรงรับโครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนฯ ได้เชื่อมเส้นทางทั้ง 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย เส้นทางในพื้นที่ตำบลนาเกียน, ตำบลสบโขง, ตำบลอมก๋อย และตำบลยางเปียง รวมระยะทางประมาณ 105.892 กิโลเมตร เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเดิมเป็นถนนดินลูกรัง มีสภาพทรุดโทรม สามารถใช้สัญจรได้เฉพาะฤดูแล้ง ในฤดูฝนไม่สามารถใช้การได้นอกจากต้องใช้รถยนต์ที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งถนนดังกล่าว เป็นถนนสายหลักเพียงเส้นเดียวที่ประชาชนทั้ง 4 ตำบล ใช้สัญจรไปมา ทำให้ประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถใช้สัญจร หรือปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก,ปลอดภัย หรือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายได้อย่างทันท่วงทีหากมีอุบัติเหตุฉุกเฉิน

กองทัพภาคที่ 3 จึงได้มอบหมายให้หน่วยทหารช่าง จัดทำโครงการปรับปรุงถนนวงแหวน ในรูปแบบถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาประสาน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อมทั้ง 4 ตำบล ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่), กรมทางหลวงชนบท, จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เริ่มต้นดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนไปแล้ว ระยะทางกว่า 51.5 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 48.6 โดยคาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 และได้ทำการขับยานพาหนะทดสอบระบบถนนวงแหวนดังกล่าว ระยะทางกว่า 105.892 กิโลเมตร พบว่าใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนมีความมุ่งหวังให้โครงการดังกล่าว จะเป็นปัจจัยเสริมให้การปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลาดตระเวนในพื้นที่, การป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากร ธรรมชาติและป่าไม้, การเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า, การเข้าไปฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพป่าไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ให้ได้รับประโยชน์ในการสัญจร มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางในทุกฤดูกาล อันจะเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนในอนาคต

64 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้