ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2558 นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ออกพบปะเยี่ยมเยียน พร้อมมอบนโยบาย ให้กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจำอำเภอนครไทย หลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อ 1ตุลาคม 2558   ทั้งนี้เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพ พร้อมเน้นย้ำนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อนำความสุขสู่ประชาชนในพื้นที่  ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ปัญหาปากท้อง ของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ส่งเสริมความรักสามัคคีของคนในชาติ และที่สำคัญปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย และเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ  จึงขอให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมือกันในการขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไป โดยขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และหากมีผู้กระทำผิดขอให้แจ้งอำเภอเพื่อดำเนินการอย่างจริงจัง นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ยังขอให้ทุกหมู่บ้านได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัด งดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เช่น เล่นการพนัน ดื่มเหล้าในวัด เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ คู่กับจังหวัดสืบไป

 

 

 

 

3739 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ