ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 3 มีนาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 123 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้


จากสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากฝนทิ้งช่วง อันส่งผลกระทบการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของประชาชนในทุกพื้นที่ ผู้บัญชาการทหารบก จึงมีนโยบายดำเนินการโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นการบรรเทาช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร


ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ นำรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการโครงการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา โดยได้แจกจ่ายปริมาณน้ำไปแล้วกว่า 1,034,000 ลิตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,139 ครัวเรือน
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ประสบปัญหาภัยแล้ง และต้องการความช่วยเหลือ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่ หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งเป็นการเร่งด่วนต่อไป

118 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้