ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 12 มีนาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 124 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1. สถานการณ์วิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ
2. สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ
3. การจับกุมยาเสพติด และการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
4. โรคภัยที่มักเกิดในฤดูร้อน

84 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้