ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 12 มีนาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 124 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

จากสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งที่เริ่มต้นตั้งแต่ปลายปี 2563 มาแล้วนั้น ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10,070 ล้านลูกบาศก์เมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2564) คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุ อยู่ในเกณฑ์น้อย ไม่เพียงพอที่จะจัดสรรเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ร่วมกับกรมชลประทาน จึงได้วางแผนการจัดสรรน้ำที่มีอยู่ เพื่อการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก อีกทั้งต้องสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงต้นฤดูฝน ที่คาดว่าฤดูแล้งปีนี้ จะยาวนานไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564
และจากวิกฤตภัยแล้งในปัจจุบัน พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการแกhปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยได้กำหนดมาตรการรองรับวิกฤตภัยแล้งไว้ 5 ประการ ดังนี้


1) เฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ อย่างใกล้ชิด
2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำผ่านหลายช่องทาง รวมถึงการจัดประชุมเสวนากลุ่มผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ
3) ขอความร่วมมือและรณรงค์ให้ประชาชน และทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด
4) ประสานงาน ให้ความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
5) จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้สำหรับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือและคนไทยทุกคน รวมทั้งทุกภาคส่วน ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งในครั้งนี้ และร่วมกันฝ่าวิกฤตภัยแล้งนี้ไปด้วยกัน แต่ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และต้องการความช่วยเหลือ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน

106 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้