ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่อาคาร 2 ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน/นักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้มีนักเรียน/นักศึกษา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน 56 คน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาตามความเหมาะสม และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักคุณค่าของการทำงาน เพิ่มทักษะด้านอาชีพและก่อให้เกิดรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ตลอดจนเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและเป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการทำงานที่พึงประสงค์ รวมถึงพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่เหมาะสม

สำหรับในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 29 คน เพื่อปฏิบัติงานประจำกองต่าง ๆ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก, บึงราชนก และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 เมษายน 2564 (จำนวนวันปฏิบัติงานตามกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง จำนวน 36 วัน เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) และได้รับค่าตอบแทนวันละ 280 บาท (ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพักผ่อน) โดยจะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หรือทางเว็บไซต์ www.ppao.go.th.

375 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ