ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิลพ บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนากาย พัฒนาจิตนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายยศ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และมี นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมทำให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ตลอดจนเพื่อเรียนรู้และเข้าใจหน้าที่พุทธบริษัทให้เข้าใจอย่างถูกต้อง โดยในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 210 คน และได้รับเกียรติจากพระอาจารย์สมุห์โอชา ติกฺขวีโร จากวัดยาง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก และ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

304 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ