ช่วยเเชร์ จ้า .....


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. พระบรมธาตุเจดีย์ วัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก ประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีโครงการ สาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมี นางสุวิมล เกตุศรีบุรินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและอาญาประชาราษฎร์อย่างใหญ่หลวง ส่งช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจต่างๆมาแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จบจนรัชกาลปัจจุบัน ในด้านการพระศาสนา ส่งให้การอุปถัมภ์กิจการของพระพุทธศาสนา ทรงเป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทย มีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงในการนำหลักคำสอนทางศาสนามายึดถือปฏิบัติ และด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันศาสนา ชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงให้ความเคารพเทิดทูน และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดมา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทย จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ ในการดำเนินชีวิต เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ จึงได้ร่วมกับวัดอรัญญิก และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดโครงการ สาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 เพื่อนำมิติทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ นำหลักคำสอนมาใช้ในการดำเนินชีวิตและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

120 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้