ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 16 เมษายน 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท หลักสูตรวิชาชีพ”การดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ” โดยให้ทุนเรียนฟรีกับสตรีที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุระหว่าง 18-25 ปี ใช้ระยะเวลาเรียน 6 เดือน และตลอดหลักสูตรมีทุนค่าเล่าเรียน ชุดยูนิฟอร์ม ที่พัก อาหาร และอุปกรณ์การเรียน จบแล้วมีงานทำทันที มีค่าตอบแทนคุ้มค่า รายได้ตั้งแต่ 13,000-15,000 บาท/เดือน ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศหรือ โทรศัพท์ 098-983-0414นายจุติ กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อบูรณาการการทำงานให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยจะมีคนดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเพิ่มมากขึ้นอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ สำหรับประชาชนที่ต้องการทำอาชีพนี้ แต่ไม่มีใครให้โอกาสวันนี้ จะมีครอบครัวจำนวนมากที่จะได้รับโอกาสด้วยทักษะความรู้เฉพาะ จะเป็นอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง และสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองและสังคม นับเป็นโครงการที่ดี ซึ่งตรงกับจุดแข็งทิศทางประเทศไทยที่ต้องการให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวนมากที่สุด นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการนี้ ภาคเอกชนได้ให้โอกาสกับภาครัฐ โดยจะมีกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวและเด็กที่เรียนจบใหม่ แต่อาจไม่ได้รับการสนับสนุนให้เรียนต่อฟรี ซึ่งจะทำให้มีอาชีพที่มั่นคง และในอนาคต อาจจะขยายไปสู่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อพัฒนาพื้นฐานทักษะองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการให้มีมาตรฐานด้านวิชาชีพ โดยการสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับเยาวชนและสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคม ด้วยการมอบทุนการศึกษา ตลอดระยะเวลาหลักสูตร 6 เดือน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มอบโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีรายได้ที่มั่นคง ขณะนี้ยังขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการตามมาตรฐานสากล

395 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ