ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 134 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal Cancer) ในประเทศไทย มีอุบัติการณ์สูงเป็นลำดับที่ 4 ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด และจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม ด้วยการสูญเสียทรัพยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างมาก สำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้น ในระยะแรกมักจะไม่แสดงอาการ ทำให้ไม่ทราบว่าตนเป็นโรคหรือมีความเสี่ยง ผู้ป่วยที่ตรวจพบโรคมักจะพบเป็นในระยะลุกลามหรือระยะสุดท้าย ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเช่นเดียวกัน ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองและวินิจฉัย รักษาที่เหมาะสมโดยเร็วตั้งแต่ระยะแรก จะมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึงร้อยละ 90 รวมทั้งมีโอกาสที่จะหายขาดจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 ได้จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยชุดตรวจ Fecal Immunochemical test (FIT) ให้กับประชาชนที่มีอายุ 50-70 ปี มีการเก็บสิ่งส่งตรวจโดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และส่งผู้ป่วยที่มีผล FIT Positive หรือ พบเลือดแฝงในอุจจาระ เข้ารับการตรวจวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ แต่เนื่องจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงพยาบาลศูนย์ตติยภูมิขนาดใหญ่ รับส่งต่อผู้ป่วยทั้งภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดข้างเคียง ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก ซึ่งทำให้มีจำนวนผู้ป่วยคับคั่ง จำนวนผู้ป่วยที่คัดกรองพบเลือดแฝงในอุจจาระที่อยู่ในระหว่างการรอทำหัตถการมีจำนวนมาก ระยะเวลารอคอยนาน ทำให้ไม่สามารถระบายความคับคั่งในการทำหัตถการของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ได้อย่างทันท่วงที

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้ร้องขอให้โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ดำเนินการให้บริการการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรอทำหัตถการจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และผู้ป่วยอำเภอห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงบริการและการรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยในห้วงปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้ทำการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เพื่อตรวจดูความผิดปกติให้กับพี่น้องประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 462 ราย พบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ 14 ราย ผู้ป่วยที่มีผลชิ้นเนื้อเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ จำนวน 12 ราย พบติ่งเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ทั้งหมด 221 ราย โดยสามารถประหยัดงบประมาณของประเทศในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ต่อรายได้ถึง 500,000 – 1,750,000 บาท เป็นการปฏิบัติภารกิจด้วยความภาคภูมิใจ ในการดูแลพี่น้องชาวไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

134 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้