ช่วยเเชร์ จ้า .....

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 135

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 135 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอกรุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช
ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ

มีสาระสำคัญดังนี้
1. แพทย์ทหาร กับภารกิจการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำพื้นที่ภาคเหนือ
2. การสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
3. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
4. โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
5. โรคไลม์ (Lyme disease)

108 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้