ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 136 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ
พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1. “โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3” กับการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคโควิด-19
2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ผนึกกำลังประชาชน ร่วมตรวจสอบ
แรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
3. โครงการขุดลอกคูคลอง 108 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ
4. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
5. แพทย์ทหารห่วงใย อาหารเป็นพิษ
6. สถานการณ์ปะทะระหว่างทหารเมียนมา กับชนกลุ่มน้อย ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิด
ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

72 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้