ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 136 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเรื่องการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2564 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น โดยในช่วงครึ่งแรกของฤดูฝน ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ส่วนในครึ่งหลังของฤดูฝน ปริมาณและการกระจายของฝนจะเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามในบางช่วงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและนำป่าไหลหลายในหลายพื้นที่ ซึ่งฤดูฝนในปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้ว และมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ 5 – 10

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้มีความห่วงใยถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก หรือดินโคลนถล่ม จึงได้ประชุมวางแผนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการขุดลอกเส้นทางน้ำ, กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ ที่กีดขวางทางระบายน้ำ อีกทั้งให้ทุกหน่วยทหาร ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะให้มีความพร้อม สำหรับการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน ด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เมื่อเกิดสถานการณ์ในทันที


ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 มีการวางแผนในการขุดลอกคูคลอง, กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ในห้วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 ใน 10 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 108 แห่ง
หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ประสบปัญหาภัยพิบัติต่างๆ และต้องการความช่วยเหลือ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่ หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งเป็นการเร่งด่วนต่อไป

86 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้