ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 137 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ ให้หน่วยทหารดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมืองที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจที่ขอพระราชทานพันธุ์ปลา โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

1) ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้กับประชาชน
2) เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนที่สนใจ ได้มาศึกษาดูงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ต่อไป
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาฯ พระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จากศูนย์เพาะพันธุ์ปลาพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4) จำนวน 232,000 ตัว แก่หน่วยทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3, ส่วนราชการพลเรือน รวมทั้งราษฎรและเกษตรกร จำนวน 75 ครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สร้างความซาบซึ้ง และความสุขให้แก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับทราบว่าพระองค์ฯ ทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของราษฎร จึงทรงพระกรุณาฯ พระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวนดังกล่าว สำหรับนำไปเลี้ยงเพื่อการดำรงชีพ หรือสร้างรายได้ต่อไป

78 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้