ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 141 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้


ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาแนวทางในการใช้ชุดทดสอบตรวจหาโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit โดยได้อนุมัติข้อเสนอการใช้ Rapid Antigen Test สำหรับสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนวงกว้าง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่จะค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก โดย Rapid Antigen Test ที่ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปัจจุบันขึ้นทะเบียนแล้ว 24 ยี่ห้อ โดยอนุญาตให้ตรวจในสถานพยาบาลและหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจ RT-PCR ที่มีมากกว่า 300 แห่ง จะเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสกก่อนเข้ากระบวนการตรวจชนิดยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการ ใช้งานง่ายภายใน 10-30 นาที รู้ผล ช่วยลดระยะเวลารอคอย และในระยะต่อไปจะอนุญาตให้ประชาชนตรวจเองที่บ้าน โดยจะมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำกับการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติต่อไป นั้น
สำหรับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง และได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564) ให้มีการใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 337 แห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด แบ่งเป็นดังนี้

1) ภาครัฐ กรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 129 แห่ง
2) เอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 79 แห่ง
3) ต่างจังหวัดของเอกชน จำนวน 51 แห่ง
4) ต่างจังหวัดของภาครัฐ จำนวน 157 แห่ง


ในการนี้ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น 1 ในสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองให้มีการใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test ในการที่จะค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกสู่ชุมชน ส่วนของค่าบริการเบื้องต้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำลังหารือถึงแนวทาง และหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ซึ่ง 1 ชุด จะอยู่ที่ไม่เกิน 450 บาทต่อราย รวมค่าบริการต่างๆ แล้วไม่เกิน 600 บาทต่อราย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สามารถประสานรายละเอียดการดำเนินการดังกล่าว ได้จากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก หมายเลขโทรศัพท์ 055-428111 ได้ตลอดเวลา หรือสามารถตรวจสอบสถานพยาบาลผ่านการรับรองและได้รับอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุข : https://www.moph.go.th/

74 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้