ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 141 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้
การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ในพื้นที่ กองกำลังนเรศวร และกองกำลังผาเมือง มีรายละเอียดการดำเนินการปราบปรามที่สำคัญ ดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 15.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 กองกำลังนเรศวร จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจ เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย มาถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติ/ท่าข้าม ในพื้นที่บ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น ได้พบลังกระดาษซุกซ่อนอยู่บริเวณพุ่มไม้ข้างทาง เมื่อแกะตรวจดูพบ บุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 35 คอตตอน (350 ซอง) จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณโดยรอบแล้ว ไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของแต่อย่างใด เชื่อว่าเป็นสินค้าที่ลักลอบนำข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดส่งมอบให้ ด่านศุลกากรแม่สอด ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 17.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่จากกองร้อยทหารพรานที่ 3306 กองกำลังผาเมือง จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจ เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย อยู่ในเขตพื้นที่บ้านแก่งทรายมูล ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นั้น ได้พบชาย 3 คน กำลังช่วยกันขนย้ายกล่อง จำนวน 5 กล่อง เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่า ภายในกล่องบรรจุบุหรี่ต่างประเทศ ยี่ห้อแอตแลนต้า รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,500 ซอง โดยไม่มีหลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิตแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงนำผู้ต้องหาทั้งสามพร้อมบุหรี่ของกลางส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการสกัดกั้นและปราบปราม การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่ผ่านการเสียภาษี ทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค รวมทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้

104 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้