ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 143 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาล โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 อย่างเข้มข้น เป็นต้นมานั้น ในส่วนของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ของกองทัพบกได้ใช้ศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พล และการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน
ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาสังคม ให้การช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก เพื่อดูแลและรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด ในการดูแลรักษาพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติม จากโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
1) โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 35/โรงพยาบาลสนาม ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาด 100 เตียง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
2) โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 310/โรงพยาบาลสนาม ประจำจังหวัดตาก ขนาด 108 เตียง ในพื้นที่จังหวัดตาก
และปัจจุบัน ได้เปิดโรงพยาบาลสนามกองทัพบกเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสนามกองทัพบกค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช/โรงพยาบาลสนาม ประจำจังหวัดพิษณุโลก ตามคำร้องขอของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดพิษณุโลก มีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วย 97 เตียง และ Cohort Ward 20 เตียง รวม 117 เตียง โดยมี พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามกองทัพบกค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดูแลการปฏิบัติดังกล่าว ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เริ่มเปิดทำการตั้งแต่ 24 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร, ยุทโธปกรณ์ และอาคารสถานที่ของกองทัพภาคที่ 3 ทุกแห่ง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อได้รับการร้องขอ หรือประสานจากคณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดอย่างเร่งด่วน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยร่วมกัน จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะเคียงข้างพี่น้องประชาชน ในการช่วยเหลือในทุกมิติให้พ้นจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ พร้อมที่จะทำให้สังคมไทยกลับมาเข้มแข็ง และประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคต

765 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ