ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุม “เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ปี 2559” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวนโยบายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ปี 2559 ที่ต้องการส่งเสริมให้สถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกมีการพัฒนาจัดการเรียนรู้ภาษาจีน โดยนำนักศึกษาอาสาสมัครชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสื่อสารเฉิงตู นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ามาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน กับสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ศาสตราจารย์ ชะภิพร เกียรติคชาธาร หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือไทย-จีน มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นวิทยากรในการนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ปี 2559 พร้อมทั้งตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก,เทศบาลนครพิษณุโลก, สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1,2,3 และผู้บริหารหน่วยงานที่จัดการศึกษาของโรงเรียนดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 60 คน นอกจากนี้ยังมี นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ตระหนักในการส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับชั้นทุกประเภทในจังหวัดพิษณุโลก ให้เกิดการเรียนรู้ทุกรูปแบบรวมทั้งภาษาต่างประเทศ จึงจัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ปี 2559 ขึ้น โดยในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวจะทำการบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสื่อสารเฉิงตู นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งนักศึกษาอาสาสมัครมาทำการแลกเปลี่ยนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน และสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก ในปีการศึกษา 2559

 

 

2726 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ