ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 23 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 151 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาล โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา นั้น โดยในส่วนของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้ทุกหน่วยของกองทัพบก ใช้ศักยภาพให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พล และการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน

สำหรับในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้ให้การสนับสนุนการช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สำคัญในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในพื้นที่บ้านสบเมย ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ดังนี้
1. วันที่ 8 และ 10 กันยายน 2564 จัดเรือเร็วจำนวน 1 ลำ ให้การสนับสนุนส่งทีมแพทย์โรงพยาบาลสบเมย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานที่บ้านสบเมย
2. วันที่ 12 และ 16 กันยายน 2564 อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ นำสิ่งของอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รับการรักษา แบบ Home Isolation (HI) โดยใช้เรือหางยาว จำนวน 1 ลำ

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร, ยุทโธปกรณ์ และอาคารสถานที่ของกองทัพภาคที่ 3 ทุกแห่ง ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อได้รับการร้องขอ หรือประสานจากคณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดอย่างเร่งด่วน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยร่วมกัน ทำให้สังคมไทยกลับมาเข้มแข็งและประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคต

118 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้