ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 23 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 151 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การคัดแยกขยะมูลฝอย และใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจร ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 และนางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นผู้ลงนามข้อตกลง

นอกจากนี้ ทางเทศบาลตำบลบ้านคลอง มอบถังขยะ จำนวน 52 ใบ ให้ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดทำโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ ตลอดจนขยายโครงการทั่วทั้งค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง เพื่อเป็นการบูรณาร่วมกันในการให้ประชาชนภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคัดแยกขยะมูลฝอย และใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจรต่อไป

354 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ