ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 154 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่นั้น ได้ดำเนินการจับกุมและปราบปรามในพื้นที่ ดังนี้


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ขณะที่เจ้าหน้าที่จาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก กำลังร่วมกันลาดตระเวนด้วยเดินเท้า ลัดเลาะตามแนวสันเขาเข้าไปกลางป่าลึกในเขตพื้น ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้พบไม้แดง และไม้สักทอง ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามถูกตัดโค่นเหลือแต่ตอจำนวนมาก โดยบางต้นมีขนาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 1 เมตร นอกจากนี้ยังพบไม้แดง และไม้สักทองที่ถูกแปรรูปเป็นแผ่นไม้ขนาดกว้าง และยาวมาก อีกกว่า 300 แผ่น ซึ่งไม้แปรรูปทั้งหมดถูกซุกซ่อน โดยใช้ใบไม้ปกปิดอำพรางสายตา เพื่อรอการลำเลียงออกนอกพื้นที่ จากการตรวจสอบโดยรอบไม่พบตัวผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไม้ดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล การลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป

74 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้