ช่วยเเชร์ จ้า .....

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก, โครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่, โครงการเลี้ยงหมูป่า และสุกรพันธุ์เหมยซาน โดยมี แม่ทัพภาคที่ 3, เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ กองทัพภาคที่ 3 เพาะเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าและขยายพันธุ์ เพื่อส่งเสริมการปลูกเป็นพืชบำรุงดินแบบอินทรีย์

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 โดยมีกิจกรรมการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก การทำการเกษตรอินทรีย์ และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนที่สนใจได้เข้าไปศึกษา และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง โดย กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ กองพลทหารราบที่ 7 ดำเนินการในพื้นที่ภายในหน่วย ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
1) เพื่อดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าในระบบอินทรีย์ มอบให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย นำขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้ประชาชนต่อไป
2) เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ถั่วพร้าไปสู่กำลังพล, ครอบครัว, ประชาชนรอบค่าย และหน่วยงานราชการที่มีความสนใจ
3) เพื่อพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตร โดยปลูกถั่วพร้าเป็นพืชคลุมดิน และใช้เป็นอาหารพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือ ได้น้อมแนวพระราชดำริ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ในการพัฒนาความเจริญทุกมิติให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี แก่ประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
28 ตุลาคม 2564

184 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ