ช่วยเเชร์ จ้า .....

กลไกความมั่นคงชายแดนไทย – เมียนมา ในส่วนที่กองทัพรับผิดชอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC) และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) เกิดขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วย การจัดตั้งคณะกรรมการฯ RBC ลง 9 เมษายน 2533 โดยจะเห็นได้ว่ากลไกความมั่นคงชายแดนไทย – เมียนมา ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มิได้มีความเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความมั่นคงทางทหารเท่านั้น ยังคงรวมไปถึงการเสริมสร้าง ความร่วมมือไทย – เมียนมา ในด้านการค้าชายแดน การท่องเที่ยว การศึกษา การบรรเทาสาธารณภัย และด้านอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่องานการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ตามพื้นที่


ชายแดนไทย – เมียนมา ซึ่งต้องมีภาครัฐและเอกชน ของทั้ง 2 ประเทศเข้าร่วมดำเนินการด้วย ซึ่งมีคณะกรรมการฯ TBC ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ดังนี้
1) พื้นที่ จังหวัดเชียงราย มีคณะกรรมการฯ TBC แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก
2) พื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคณะกรรมการฯ TBC แม่ฮ่องสอน – ลอยก่อ
3) พื้นที่ จังหวัดตาก มีคณะกรรมการฯ TBC แม่สอด – เมียวดี
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ TBC จะดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดนภายในแต่ละเขตอำนาจของตน และปัญหาชายแดนอื่นๆ เป็นการเฉพาะ โดยจัดประชุมตามความจำเป็นของสถานการณ์ ณ สถานที่ที่เห็นชอบร่วมกัน ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ TBC ได้มีการประชุม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่เป็นประจำอยู่เสมอ

โดยการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการกระชับความสัมพันธ์แห่งมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง และเพื่อที่จะให้เกิดผลของการปฏิบัติอย่างเต็มที่ในการดำรงไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงตามแนวชายแดน หน่วยจึงได้มีการพบปะพัฒนาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น และถึง ผู้บังคับหน่วยระดับฐานปฏิบัติการ ผลการปฏิบัติการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ดังนี้
1. เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมวันจีวัน จังหวัดท่าขี้เหล็ก
2. เมื่อ 1 ธันวาคม 2563 ณ จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย
3. เมื่อ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม โรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติค อำเภอแม่สาย
4. เมื่อ 4 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม แฮปปี้ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเวียงชัย
5. เมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม โรงแรมวันจีวัน จังหวัดท่าขี้เหล็ก
6. เมื่อ 31 พฤษภาคม 2564 ณ จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย
7. เมื่อ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม สันติบุรี คันทรี่คลับ อำเภอเวียงชัย

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
28 ตุลาคม 2564

202 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ