ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 12 ต.ค.58 ) ที่ห้องประชุมสภาเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัด ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายธีระเดช  นรัตถรักษา ฝ่ายกฎหมายสภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชน พร้อมเปิดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาประเด็น การปกป้องพื้นที่อาหาร คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม กรณีเหมืองแร่ทองคำ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากกรณี มีผู้แทนเกษตรกรอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกมาพบ กรณีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคเกษตรกรรม หากมีการอนุมัติอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทอง อันจะนำไปสู่การจัดทำเหมืองแร่ทองคำ ที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมของสถานการณ์มี ดังนี้ จังหวัดพิษณุโลกเป็นหนึ่งใน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จันทบุรี พิจิตร ลพบุรี เลย สตูล สระแก้ว สุราษฎร์ธานี ระยอง สระบุรี นครสวรรค์และเพชรบูรณ์ ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมขยายพื้นที่ให้เอกชนเข้าสำรวจเพื่อขออนุมัติอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทอง อันจะนำไปสู่การทำเหมืองแร่ทองคำ โดยจังหวัดพิษณุโลกถือได้ว่าเป็นเมืองเกษตรสีเขียว เป็นจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะอำเภอเนินมะปรางเป็นแหล่งผลิตมะม่วงส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยมีพื้นที่ปลูกมะม่วง จำนวน 65,881 ไร่ มีรายได้ 3.2 พันล้านบาทต่อปี หากมีการทำเหมืองขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทย ซึ่งการทำเหมืองแร่เป็นที่ทราบกันดีว่าย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งแต่การระเบิดหิน การแต่งแร่ และการประกอบโลหะกรรม ทำให้ธรรมชาติเสียสมดุล และไม่อาจฟื้นคืนสภาพดังเดิมในระยะเวลาสั้น ก่อให้เกิด ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ตามมา ยิ่งไปกว่านั้นการดำเนินกิจกรรมของเหมืองแร่ทองคำมีการใช้สารเคมีที่เป็นพิษในปริมาณมาก อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบได้ โดยเฉพาะแหล่งต้นน้ำจะเป็นจุดกระจายสารเคมีที่มีพิษได้เป็นอย่างดี การตรวจพบสารพิษที่เกินค่ามาตรฐานในร่างกายของเกษตรกรก่อให้เกิดความกังวลต่อสุขภาพ ที่มีโอกาสบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารโลหะหนักที่พบว่าเกินค่ามาตรฐาน ประกอบกับการเกิดปัญหาของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการเหมืองแร่ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการที่ถูกต้องของเจ้าของโครงการ เช่น เหมืองแร่ทองคำใน 3 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดพิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ โครงการเหมืองแร่จังหวัดตากซึ่งมีการปนเปื้อนสารแคดเมียมในนาข้าว และมีโครงการเหมืองแร่มากมายในประเทศที่ยังไม่สามารถจัดการกับสารปนเปื้อนที่มาจากโครงการต่างๆ เช่น ในพื้นที่เหมืองภูคำ พบว่ามีสารไซยาไนด์รั่วออกมา และพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นผลกระทบจากผู้ประกอบการด้านเหมืองแร่ และอีกหลายแห่ง ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข เยียวยา ชดเชยที่เป็นรูปธรรม แม้ว่าจะมีคำสั่งศาลพิพากษา ศาลปกครอง หรือการจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ฝ่าย คณะทำงานเฉพาะกิจร่วมกับเหมืองทองคำแล้วก็ตาม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนี้ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรอบเหมือง ตลอดจนความมั่นคงทางอาหารที่มีความจำเป็นต้องปราศจากมลพิษ ซึ่งหากไม่เร่งขจัดปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่บริโภคอาหารจาการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ที่อยู่ในบริเวณปนเปื้อนในวงกว้าง ตลอดจนประชาชนทั้งประเทศที่บริโภคไปโดยไม่รู้ตัว สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก โดย ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนหากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในระยะยาว สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก จึงต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 33(6) ที่ระบุให้สภาเกษตรกรจังหวัด เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมรวมทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งมาตรา 41 (2) ที่ระบุถึงแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม การส่งเสริม การพัฒนา การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาดินและที่ดินโดยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนเองอย่างทั่วถึง และ(5) เรื่องการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการเกษตร ดังนั้น จึงนำไปสู่การจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/ ๒๕๕8 วาระพิเศษขึ้น ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้แทนเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลอันจะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ได้ผนึกกำลังกับสภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีตัวแทนจากภาคประชาชนร่วมอยู่ด้วยทุกองค์กร เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

2780 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ