ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองทัพภาคที่ 3 โดย ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย และคณะทำงานตามแผนงานในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานแบบบูรณาการ อย่างแท้จริง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันตามแผนแม่บทที่กำหนดไว้ รวมทั้งส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่อย่างจริงจัง นั้น
สำหรับการดำเนินการในการแก้ปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ที่สำคัญนั้น ได้ดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ภาคเอกชน, ภาคประชาชน และหน่วยงานส่วนกลาง จนสามารถลดพื้นที่ปลูกฝิ่นได้มากกว่าร้อยละ 99 นอกจากนี้ ยังมีการนำผู้เสพ ผู้ติดฝิ่น ออกมาสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่เหมาะสม การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความตระหนักถึงอันตรายของปัญหาฝิ่นในกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ ทำให้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น ไม่มีผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคงในพื้นที่อีกต่อไป โดยมีกิจกรรมสำคัญในการดำเนินการ ดังนี้
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Intelligent Database)
2. การควบคุมพื้นที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Affective Controlling)
3. การบำบัดรักษา ติดตาม ฟื้นฟูอย่างครบวงจร (Easy Accessibility for Threatment)
4. การป้องกันแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติด (Preventation)
5. การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อาชีพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Active Community)
ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่น ในห้วงที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 3 โดย ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย สามารถลดพื้นที่ปลูกฝิ่น จาก 908 ไร่เศษ เมื่อปี 2560 เหลือเพียง 6 ไร่เศษ ในปี 2564 ส่งผลให้การควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาการปลูกฝิ่นในประเทศไทย ที่เคยเป็นปัญหาสะสมเรื้อรังมานานกว่า 100 ปี โดยเฉพาะในพื้นที่สูงบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ได้รับการแก้ไขและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส

317 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ