ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการงานด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน จนถึงพื้นที่ตอนในของประเทศ นั้น มีการปราบปรามยาเสพติดที่สำคัญ ดังนี้
เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 (ศอ.กพต.ทภ.3) ได้อำนวยการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 เข้าปฏิบัติงานต่อสถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ป่าเขา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ทหารจาก กรมทหารราบที่ 14 กองพลทหารราบที่ 4 ปฏิบัติการค้นหาและตัดทำลายไร่ฝิ่น จำนวน 1.25 ไร่ ในพื้นที่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
2. เจ้าหน้าที่ทหารจาก กรมทหารราบที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ปฏิบัติการค้นหาและตัดทำลายไร่ฝิ่น จำนวน 0.91 ไร่ ในพื้นที่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 (ศอ.กพต.ทภ.3) ได้อำนวยการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 เข้าปฏิบัติงานต่อสถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ป่าเขา โดยได้ปฏิบัติการค้นหาและตัดทำลายไร่ฝิ่น จำนวน 0.13 ไร่ ในพื้นที่ทุ่งกู่ – ม่อนล้าน ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
13 มกราคม 2565

211 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ