ช่วยเเชร์ จ้า .....

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ เป็นโรงพยาบาลกองทัพบก ระดับ 30 เตียง ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ดูแลรับผิดชอบการตรวจสุขภาพให้กับกำลังพล, ครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีความมุ่งมั่นให้บริการสุขภาพและการรักษาพยาบาลแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างเสริมสุขภาพ เวชกรรมป้องกันแก่บุคลากร และชุมชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างปัจจัยเกื้อหนุนที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน นั้น
ทั้งนี้ จากผลงานการดำเนินงานของ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ในปี 2564 ที่ผ่านมา ที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภท โรงพยาบาลกองทัพ ระดับ 30 เตียง (คะแนน ร้อยละ 69.2) จากกรมแพทย์ทหารบก ในการนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในงาน “122 ปี วันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก” ในวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ณ กองบัญชาการกรมแพทย์ทหารบก ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลฯ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่หน่วยสืบไป
จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
9 กุมภาพันธ์ 2565

415 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ