ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก เข้มสนามสอบโอเน็ต ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด

วันนี้ (12 ก.พ.65) ที่โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ และโรงเรียนธีรบัญชร อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทีมบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดสอบสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สช.และโรงเรียนในสังกัด อปท.ทั้งจังหวัดพิษณุโลก
สำหรับการสอบในวันเสาร์ที่ 12 ก.พ. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบในวิชา วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ ในวันที่ 13 ก.พ. 2565 สอบวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในปีนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ จำนวน 16 สนามสอบ โดยได้มีการประชุม ทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบ เพื่อให้การจัดสอบโอเน็ต มีความโปร่งใส และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยภาพรวมการจัดสอบโอเน็ตในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานว่าเกิดการทุจริตในสนามสอบแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศบค และของ สทศ อย่างเคร่งครัด ในภาพรวมพบว่า มีนักเรียนจำนวนหนึ่ง ไม่ได้เดินทางมาสอบเนื่องจากสถานการณ์โควิท ขาดสอบห้องละ 2-3 คน บางห้องเรียนที่มีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ทำให้นักเรียนทั้งชั้นไม่มาสอบในวันนี้ ซึ่งการทดสอบดังกล่าว เป็นไปด้วยความสมัครใจของนักเรียน ให้รู้ผลคะแนนแค่ภายในโรงเรียน แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ดีขึ้น

391 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ