ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 มีนโยบายในการในการส่งเสริม เสริมสร้างทางวิชาการด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนการสนับสนุน เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งเป็นการสนับสนุน การบูรณาการการทำงานของบุคลากรในทุกมิติของหน่วยงาน รวมถึงการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น นั้น
ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 โดย มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนการสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร ของทั้ง 2 หน่วยงาน จึงได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มณฑลทหารบกที่ 32 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง เครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน เป็นการสนับสนุน การบูรณาการการทำงานของบุคลากรในทุกมิติของทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ ระหว่างกัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มอบหมายให้อุทยาน วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นผู้ประสานงานหลักในการดำเนินงาน ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยกิจกรรมร่วมกันในระยะแรกนี้ คือการร่วมกันพัฒนานวัตกรรม บอลลูนเฝ้าตรวจพื้นที่ (Surveillance Balloon) เพื่อตอบสนอง เป้าหมายการใช้งานในภารกิจไฟป่า เพื่อการตรวจ การประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในพื้นที่ การป้องปราม การป้องกัน และการยับยั้งการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตลอด 24 ชั่วโมง
จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส, พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในทุกมิติ และร่วมมือกับทุกเครือข่ายงานความมั่นคง เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส รวมทั้งผนึกกำลังทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติสืบไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
17 กุมภาพันธ์ 2565

188 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ