ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนล่าง) ลงพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม วัดห้วยแก้ว ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พลอากาศเอกอดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการคนที่ 1 พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่จำนวน 2 จุด โดยจุดที่ 1 ณ วัดห้วยแก้ว และ จุดที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางกระน้อย
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ที่ประกาศใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 โดยมีการพบปะหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นอำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 50 คน และ คณะเดินทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางกระน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พบปะผู้นำท้องถิ่นและประชาชนที่เกี่ยวข้องจำนวน 50 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางกระน้อยพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ประชาชนจำนวน 50 ชุด

255 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ