ช่วยเเชร์ จ้า .....

โครงการเพชรในตม ได้เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 โดย พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด รักษาราชการ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้ศูนย์อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของส่วนมวลชนและกิจการพิเศษ สำนักเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน) จัดทำโครงการ “เพชรในตม” โดยได้เล็งเห็นว่าการให้การศึกษาแก่ประชาชนในหมู่บ้านที่ห่างไกล จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ จึงได้ประสานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) มีผลการเรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน ได้ผลิตนิสิตโครงการเพชรในตม มาแล้ว 36 รุ่น จำนวน 252 คน
จากการติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว พบว่าได้รับคำชมเชยและยอมรับว่า มีคุณค่าจากโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการบ่งบอกและแสดงถึงความร่วมมือของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นความภาคภูมิใจของสังคมเป็นอย่างยิ่ง
ปัจจุบัน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ประกาศเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 37 เพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต จำนวน 8 คน ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 จากผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.swu.ac.th หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทุกแห่งใกล้บ้านท่าน
กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก
14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 – สมัครทางอินเทอร์เน็ต และส่งหลักฐานประกอบการสมัครไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ที่สังกัด
– กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
23 – 24 เมษายน 2565 – ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2565
27 เมษายน 2565 – ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
29 เมษายน 2565 – การสอบสัมภาษณ์
4 พฤษภาคม 2565 – ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
4 – 5 พฤษภาคม 2565 – ยืนยันสิทธิ์


********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
24 กุมภาพันธ์ 2565

198 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ