ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

มื่อวันที่ 15 ต.ค.58  ที่บริเวณบ้านพัก เจ้าหน้าที่ประตูระบายน้ำคลองส่งน้ำ C-1 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่จากฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ได้จัดประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59 ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้แก่เกษตรกรของพื้นที่ตำบลท่าทอง  ซึ่งการประชุมชี้แจงดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ที่เห็นชอบกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา รวม 8 มาตรการหลัก คือ 1. การส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 2. การชะลอหรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน 3. การจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 4. การเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 5. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ 6. การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 7. การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ8. การสนับสนุนอื่นๆ

ทั้งนี้กรมชลประทาน ได้มอบหมายให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและชี้แจงสถานการณ์น้ำฤดูแล้งปี 2558/59 ให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานได้รับทราบแผนงานโครงการและมาตรการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและสำรวจความต้องการของเกษตรกร โดยร่วมกับหลายหน่วยงานลงพื้นที่ชี้แจงประชาชนอย่างทั่วถึง พร้อมขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรัง โดยขอให้เปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน หรือกิจกรรมอื่นๆตามมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5271 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ