ช่วยเเชร์ จ้า .....

โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ นวัตกรรมระบบแจ้งเตือนดัชนีความร้อน HATACS (Humidity And Temperature Alert Control System)

โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ เป็นโรงพยาบาลกองทัพบก ระดับ 90 เตียง ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ดูแลรับผิดชอบการตรวจสุขภาพให้กับกำลังพล, ครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีความมุ่งมั่นให้บริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ แบบองค์รวม แก่กำลังพล, ครอบครัว, ทหารกองประจำการ และประชาชนทั่วไป อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรม โดยมีการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรค, การตรวจวินิจฉัยโรค, การรักษาพยาบาล, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, การบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก อย่างยั่งยืน นั้น
ทั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ได้ริเริ่มประดิษฐ์นวัตกรรมในโครงการ ระบบแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน HATACS (Humidity And Temperature Alert Control System) ในการป้องกันการเกิดการบาดเจ็บจากความร้อน (Heat Injury) โดยเฉพาะการฝึกของน้องๆ ทหารใหม่ ที่รับการฝึกในบริเวณที่โล่งแจ้ง มักมีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บจากความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิด Heat Stroke ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงขั้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ส่งผลกระทบต่อการฝึก,การปฏิบัติการทางทหาร สูญเสียทรัพยากร ตลอดจนเสียขวัญและกำลังใจ โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บจากความร้อน ( Heat Injury ) ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ หรือเรียกว่า ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ซึ่งการบาดเจ็บจากความร้อนเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งจากการนำข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้จากห้วงเวลานั้น มาวิเคราะห์และประมวลผล จึงได้จัดทำระบบการแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน HATACS ขึ้นมาเพื่อใช้แจ้งเตือน และเพื่อเป็นปัจจัยร่วมในการตัดสินใจ ในการออกแบบตารางการฝึกหรือทำกิจกรรมต่างๆ สามารถแบ่งช่วงเวลาการฝึกและการพักประจำชั่วโมงได้อย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวก ในการเฝ้าระวังและรายงาน เมื่อเกิดภาวะผิดปกติที่อาจเป็นอันตรายต่อการฝึกได้อย่างทันท่วงที ช่วยให้ควบคุมการฝึกให้มีมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้รับการฝึก
ระบบการแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน HATACS (Humidity And Temperature Alert Control System) เป็นเครื่องมือช่วยเหลือเสนารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการส่งสัญลักษณ์การขึ้นธงสี เพื่อกำหนดระยะเวลาการฝึกหรือการพัก โดยระบบจะแสดงข้อมูลประกอบด้วย เวลา (Time), ค่า ดัชนีความร้อน (°C, °F ), สถานะธงสี (Status), สถานะการเชื่อมต่อ Server (IP Connection) ผ่านจอ LCD ส่วนหน้าตู้ควบคุม แสดงหลอดไฟสี ประกอบไปด้วย 5 สี คือ ธงขาว ธงเขียว ธงเหลือง ธงแดง ส่วนธงดำ แสดงเป็นไฟไซเรน มีระบบการแจ้งเตือนผ่านทาง Line Notify เริ่มแจ้งเตือนตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ทุกๆ 1 ชั่วโมง แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Realtime) ผ่านทางแอพพลิเคชันบลิงค์ (Application BLYNK) เพื่อช่วยลดและป้องกันการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากความร้อน ในระหว่างการฝึกได้
และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้าน Application จากสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลฯ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่หน่วยสืบไป
ทั้งนี้จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 จะมุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนา นวัตกรรมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนสืบไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
2 มีนาคม 2565

331 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ