ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองทัพภาคที่ 3 ฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการดับไฟป่า (Bush Fire Subject Matter Expert Exchange : Bush Fire SMEE 2022)

ตามที่ประเทศไทย ได้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและคุณภาพอากาศ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยสถานการณ์จุดความร้อนและค่าคุณภาพอากาศทางภาคเหนือ ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน ซึ่งสาเหตุเกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร รวมถึงปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีปริมาณสูงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก อยู่เป็นประจำทุกปี นั้น
ในการนี้ จากความร่วมมือระหว่าง กองทัพบกไทย และกองทัพบกสหรัฐ เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา นั้น ได้กำหนดแผนการดำเนินงานความร่วมมือในเรื่องต่างๆ หนึ่งในนั้น คือ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านดับไฟป่า ทั้งนี้ กองทัพบกไทย ได้กำหนดจัดการฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการดับไฟป่า (Bush Fire Subject Matter Expert Exchange : Bush Fire SMEE 2022) ระหว่าง กองทัพบกไทย โดย กองทัพภาคที่ 3, กรมกิจการพลเรือนทหารบก และกรมป่าไม้ ร่วมกับ สหรัฐอเมริกา โดย Washington National Guard ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดในการฝึกฯ ดังนี้
1. การบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “การอำนวยการดำเนินการ และการปฏิบัติของกองอำนวยการควบคุมไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ”
2. การบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “การอำนวยการดำเนินการ และการปฏิบัติการควบคุม/การป้องกัน และการดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ”
3. การบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “การอำนวยการ และการปฏิบัติการควบคุม/การป้องกัน และการดับไฟป่า โดย Washington National Guard
4. ชมการสาธิต และการปฏิบัติงานของ ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) กรมป่าไม้ ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง
5. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review)
ทั้งนี้จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
2 มีนาคม 2565

188 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ