ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสุชาติ อินทับทิม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าประชุมเพื่อร่วมกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการดำเนินการจัดการคัดเลือกและพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกระดับองค์กรตามหลักเกณฑ์โดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้

ทั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เกิดการพัฒนาโดยน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในระดับองค์กร และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถเป็นแบบอย่างได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตัวอย่างความสำเร็จ

258 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ