ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558

   เช้าวันนี้ ( 15 ก.ค.58 ) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558 สำหรับจังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาอนุมัติให้คนพิการกู้ยืมเงิน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพตั้งแต่ปี2539 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 2,475 ราย

แต่ยังมีผู้ยืมบางรายที่ไม่เคยชำระเงินกองทุนเลย หรือยังส่งเงินไม่ครบจำนวน ซึ่งมีทั้งสิ้นจำนวน 1,375 ราย อีกทั้งได้มีการแก้ไขกฎหมายตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 1 2 กุมภาพันธ์ 2558  ทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในส่วนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน การจัดทำสัญญากู้ยืมเงินคนพิการ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองทุน ตามสัญญาผู้กู้ยืม ของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันตามกฎหมายที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้เล็งเห็นแนวทางการปฏิบัติต่อกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ผู้ใช้บริการของกองทุน ต้องปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งในด้าน แนวทางการให้บริการกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพแก่คนพิการ การชำระเงินเข้ากองทุน ของผู้ใช้บริการ และผลความผูกพันทางกฎหมายของผู้ใช้บริการกองทุน และผู้ค้ำประกัน ดังนั้นทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จึงได้เชิญวิทยากรมาชี้แจงให้ผู้ใช้บริการของกองทุนได้ทราบ ในการประชุมครั้งนี้ พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้บริการของกองทุน ตำหนักถึงการชำระเงินเข้ากองทุนมากขึ้นเพื่อส่งผลต่อการกู้ยืมเงินกองทุนในครั้งต่อไป 

2288 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ