ช่วยเเชร์ จ้า .....

อบจ.พิษณุโลก จับมือ อปท. ร่วมขับเคลื่อนกำหนดทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน “จังหวัดสะอาด”


วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการทางเลือกการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชแทนผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในโครงการดังกล่าวมีคณะผู้บริหารและหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมฯ ทั้งนี้เพื่อนำเสนอแนวทางในการจัดการขยะรูปแบบต่างๆ เป็นทางเลือกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ให้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดพิษณุโลกมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่ และเป็นการสนับสนุนแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 102 แห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ
สำหรับในการดำเนินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นรูปธรรมทุกแห่งและเป็นแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ที่สอดคล้องกันและเพื่อนำเสนอแนวทางในการจัดการขยะรูปแบบต่างๆ เป็นทางเลือกในการจัดการขยะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่และสามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นหรือนำเสนอแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดการขยะให้เกิดแรงจูงใจและกำหนดทางเลือกได้ด้วยตนเอง ตลอดจนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการขยะของจังหวัดพิษณุโลกให้มีการดำเนินการครบทุกแห่งหรือมีการจัดการขยะร่วมกันแบบเป็นเอกภาพและได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างความเป็นระเบียบและสุขภาวะที่ดีแก่ท้องถิ่นของตนเอง ภายในโครงการดังกล่าวมีการบรรยาย “การจัดการขยะของท้องถิ่นในจังหวัดที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่” และ “ทางเลือกการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พร้อมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมโครงการ

188 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ