ช่วยเเชร์ จ้า .....

สมาคมเครือข่ายไมซ์ ภาคเหนือตอนล่าง จัดประชุมและเปิดตัวคณะกรรมการบริหาร ปี 2565-2567 พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ เรื่อง “กลยุทธ์การจัดงานในศูนย์การค้า” โดย คุณกฤษฎา เขียวปั้น ผจก.ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก


เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอุทัยธานี โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก สมาคมเครือข่ายไมซ์ ภาคเหนือตอนล่าง โดย ดร.พันธุ์ทิพา ขวัญทองอินทร์ นายกสมาคมเครือข่ายไมซ์ภาคเหนือตอนล่าง จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 โดยมีวาระสำคัญคือ การเปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปี 2565-2567 ดังนี้
คุณนิภาภรณ์ ไชยวัฒนพันธ์ อุปนายกด้านการบริหารกิจการ
คุณอัมพวรรณ เลิศบันลือชัย อุปนายกด้านการบริหารกิจการ
ผ.ศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ อุปนายกด้านรัฐกิจสัมพันธ์และโครงการ
ดร.ชัญญอร พวงสมบัติ อุปนายกด้านการบริหารรายได้และการเงิน
ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ อุปนายกด้านการพัฒนาข้อมูลอัจฉริยะ
คุณธิติภัทร เกิดชัยฤทธิ์ อุปนายกด้านกลยุทธ์
อาจารย์วรวิทย์ มาแก้ว อุปนายกด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
อาจารย์ศรัณย์พร เกิดเกาะ อุปนายกด้านการศึกษาและการพัฒนา
อาจารย์พองาม เหลี่ยมสิริวัฒนา อุปนายกด้านกิจกรรมพิเศษ
และคณะทำงานประกอบด้วย


คุณจันทราทิพย์ ชัยจิตติประเสริฐ เลขานุการ และประธานด้านการสื่อสารภูมิภาค
คุณสุมิตรา โสพรรณตระกูล ประธานด้านการเครือข่ายสัมพันธ์
คุณจริญ โสพรรณตระกูล ประธานด้านรัฐกิจสัมพันธ์และโครงการ
คุณชัชวาลพงษ์ เลิศรุจิกุล ประธานด้านรัฐกิจสัมพันธ์และโครงการ
คุณพิชิต ขอผล ประธานด้านการพัฒนาข้อมูลอัจฉริยะ
ดร.บุญส่ง กวยเงิน ประธานด้านการวางแผนและพัฒนาโครงการพิเศษ
คุณกัณฐ์มณี พูลธนทวีกิจ ประธานด้านการพัฒนาและชุมชนสัมพันธ์
คุณวรัญญา หอมธูป ประธานด้านการพัฒนาและชุมชนสัมพันธ์
คุณอารยา ตันศุภสวัสดิกุล นายทะเบียน
คุณณัฐวิชช์ ถิรกันทร กรรมการบริหารด้านบริหารรายได้และการเงิน
และคุณนพดร รอบบรรเจิด กรรมการบริหารด้านกลยุทธ์


โดยก่อนเปิดการประชุมฯได้มีการบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง โดย คุณกฤษฎา เขียวปั้น ผจก.ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก ในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การจัดงานในศูนย์การค้า” โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
สมาคมเครือข่ายไมซ์ภาคเหนือตอนล่าง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยจัดตั้งเป็นสมาคมที่ไม่แสวงหากำไร ด้วยเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ จ.กำแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ ให้เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายไมซ์ของภูมิภาคต่างๆและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น เพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้กับสมาชิกของสมาคมฯ

 

596 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ