ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.ที่โรงแรมพิษณุโลกออคิด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิทธิ์ สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ในเดือนกุมภาพันธ์ ตามข้อบังคับของสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก โดยมีนายณรงค์ ภัยกำจัด นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก กล่าวรายงาน ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การเลือกตั้งนายกสมาคมสื่อสารมวลชน แทนนายณรงค์ ครบวาระ 2 ปี และที่ประชุมเสนอนายมังกร จีนด้วง บรรณาธิการเว็บไซต์ northernnewsthailand.com ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก แบบไร้คู่แข่ง
มังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก กล่าวว่า ขอขอบคุณเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่มอบความไว้วางใจให้กลับมาดำรงนายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก ยืนยันเจตนารมย์ที่จะรักษาชื่อเสียงสมาคมฯ พัฒนาทักษะยกระดับมาตรฐานในวิชาชีพ รับผิดชอบต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขอเท็จจริงบนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับแหล่งข่าวและผู้บริโภคข่าวสาร
นายมังกร กล่าวด้วยว่า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนของเมืองพิษณุโลกที่กำลังเจริญเติบโตในทุกมิติ เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน ขณะเดียวกันจะสะท้อนปัญหาสิ่งที่มีผลกระทบสังคมอย่างสร้างสรรค์ การนำเสนอข่าวตรวจสอบ ข่าวเชิงสืบสวน การร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่อสาธารณกุศล และสังคม
สำหรับนายมังกร จีนด้วง เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลกมาแล้ว 2 สมัย 4 ปี ระหว่างปี 2559-2564 ต้องเว้นวรรคตามข้อบังคับของสมาคมฯ ต่อมาที่ประชุมใหญ่ได้เลือกนายณรงค์ ภัยกำจัด บรรณาธิการเพจ “สันติภาพออนไลน์” นั่งเก้าอี้นายกสมาคมฯ แบบไร้คู่แข่งเช่นเดียวกัน จนครบวาระเป็นระยะเวลา 2 ปี 2564-2566
318 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 6 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ