ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก NU Scipark ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการ ชี้เพื่อประโยชน์ ควรปกป้องสิทธิ์ในผลงาน


วันที่ 7 กันยายน 2566 ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์และผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของประโยชน์ที่ได้จากการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อนำไปสู่การเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกัญญารัตน์ ประทุมศิริ หัวหน้างานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร ณ ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้สามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่ https://shorturl.asia/IRtbZ

602 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ