ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี พระปิยมหาราชของปวงพสกนิกรชาวไทยซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง โดยในเช้าวันนี้ ( 23 ต.ค.58 ) ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลากร อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีอย่างพร้อมเพรียงกัน  เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยทรงนำวิทยาการสมัยใหม่จากประเทศมหาอำนาจตะวันตกและทรงริเริ่มกิจการสาธารณูปโภค ต่าง ๆ มาวางรากฐานการพัฒนาประเทศชาติพระองค์ทรงประกาศเลิกทาสโดยมิเสียเลือดเนื้อ ด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลพระองค์ได้ส่งพระราชโอรสไปศึกษายังต่างประเทศและนำความรู้กลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศตราบจนปัจจุบันนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจหลายประเทศและยังได้เสด็จประพาสต้นเพื่อไปทรงเยี่ยมราษฎรตามหัวเมืองต่างๆอย่างเนืองๆพระองค์จึงทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงพสกนิกรชาวไทยจึงต่างพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานาม “พระปิยมหาราช” และในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีพสกนิกรชาวไทย ทั่วประเทศ จึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีถวายบังคม และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระผู้ทรงสถิตย์อยู่ในหัวใจคนไทยทั่วหล้า

 

3425 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ