ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2558 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ศิรินทร์ ผดุงชีวิตร์ รองผบช.ภ.6 ได้เป็นประธานร่วมประชุมทางไกล
ผ่านวีดีโอ conference ตามโครงการจัดระเบียบรอบสถานศึกษา โดยมี พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระ
ทรวงยุติธรรม เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.พิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก, นางวารุณี  อยู่สุข สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก,นายสงพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ ป้อง
กันจังหวัดพิษณุโลก, นายวรเดช  อินทรทิพย์ หัวหน้าฝ่ายปราบปรามพิษณุโลก , พันตำรวจโทนนทวร สีอินทร์ รองผู้
กำกับการ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา
ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ vdo conference

ระเด็นการประชุมแก้ไขปัญหาเยาวชนแข่งรถ และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา ครั้งที่ 2
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2  กรกฎาคม  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เห็นชอบในหลักการที่สำนักงานตำรวจแห่ง
ชาติ จะดำเนินโครงการจัดระเบียบรอบสถาบันการศึกษา ซึ่งได้ที่แจงสื่อมวลชนไปแล้วนั้น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
จะเริ่มดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตํา
รวจภูธรภาค 1  ถึง 9  และศูนย์ปฏิบัติตำรวจตระเวนชายแดน ใต้ 85 แห่ง เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข
กรมสรรพสามิต สำนักงาน

3684 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ