ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานการปิดโครงการ ค่ายเยาวชนของพระราชาต้นกล้าแห่งแผ่นดิน โดยนางสาวรุ่งระวี โสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นางสาวสิริธร พวงสมบัติ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 กองพลทหารราบที่ 4และ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการการจัดโครงการค่ายเยาวชนของพระราชาต้นกล้าแผ่นดินเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการแก้ไข บำบัด พื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อตนเองครอบครัวและสังคมช่วยให้เยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติดให้โทษรวมทั้งการปลูกจิตสำนึกในการรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำเป็นการสร้างคนดีสู่สังคมนับว่าเป็นโอกาสอันดีของเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกที่มีหน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก /สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน 055-259565

 

4323 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ