ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในการดำเนินงาน ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตำบลละ 5 ล้านบาท ในการจ้างแรงงานหรือก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการในจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามระเบียบ และวัตถุประสงค์ ของการใช้จ่ายงบประมาณ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล
สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ได้เสนอโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จำนวน 1,625 โครงการ งบประมาณ 462 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันทางจังหวัดพิษณุโลกได้จัดส่งโครงการทั้งหมดให้สำนักจัดทำงบประมาณ เขตพื้นที่ 17 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเรียบร้อย แล้วคาดว่าจะสามารถออกใบจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมดภายในห้วงสัปดาห์นี้

 

3367 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ